EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10
Mgr. Jan PEKÁREK, soudní exekutor

Jak postupovat

  Jste-li věřitel (oprávněný) a máte k dispozici některý z exekučních titulů uvedených v § 40 odst. 1 Exekučního řádu (zák.č. 120/2001 Sb. ve znění dodatků) máte možnost podat k příslušnému soudu případně k Vámi zvolenému soudnímu exekutorovi návrh na nařízení exekuce. Exekučními tituly pro tento případ se rozumí zejména vykonatelné rozhodnutí soudu (rozsudek, platební rozkaz, směnečný rozkaz, atd.), vykonatelný rozhodčí nález, notářský nebo exekutorský zápis se svolením vykonatelnosti, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy.

 Návrh na nařízení exekuce musí obsahovat některé základní údaje a náležitosti. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme obrátit se na náš exekutorský úřad případně na advokátní kancelář. V případě, že jste si jisti, že vypracování příslušného návrhu zvládnete sami, můžete použít náš vzor uvedený zde. V tomto případě Vám doporučujeme současně sdělit exekutorovi, kterého v návrhu navrhujete veškeré Vám dostupné informace o majetku či zaměstnavateli povinného, rodné číslo povinného a tento návrh zaslat exekutorovi ve dvou vyhotoveních. Ještě je třeba zdůraznit, že výše uvedený exekuční titul musí být vykonatelný, musí být opatřen doložkou právní moci a k návrhu na nařízení exekuce je třeba připojit jeho originál nebo úředně ověřenou kopii.

Aktualizace:   12.12.2014 15:50:06    Valid XHTML 1.0 Transitional NAVRCHOLU.cz TOPLIST.cz ú d   © 2007 BG & Exekutorský úřad Praha 10