EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10
Mgr. Jan PEKÁREK, soudní exekutor

Informace pro povinné

Pokud jste se dověděli o probíhajícím exekučním řízení a toto řízení vede soudní exekutor Mgr. Jan Pekárek, Exekutorský úřad pro Prahu 10 a chcete-li se s exekucí vypořádat s co nejmenším finančním dopadem, postupujte podle níže uvedených instrukcí a mějte na paměti, že:

  • aktivní spolupráce a zdvořilá komunikace s exekutorským úřadem je základem pro klidný a rychlý průběh exekuce

  • zdržujete-li se na jiné adrese, než na které máte evidován svůj trvalý pobyt, sdělte písemně (ne e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu) adresu, na kterou je Vám možno doručovat písemnosti

  • včas přebírejte veškeré zásilky, řiďte se poučeními exekutora nebo soudu a vždy reagujte na výzvy v písemnostech obsažené.

  • soudní exekutor vykonává exekuční činnost na základě usnesení soudu o nařízení exekuce, pověření k jejímu provedení a nemá k dispozici informace předcházející nařízení exekuce. Pokud se domníváte, že pohledávka je po Vás vymáhána neoprávněně, informujte o tom, vedle podání opravných prostředků k soudu, také exekutorský úřad. Svá tvrzení doložte příslušnými listinami, např. stvrzenkami či výpisy prokazujícími zaplacení dluhu apod.

  • soudní exekutor nemůže rozhodovat o prominutí dluhu nebo jeho části, s touto žádostí se obracejte na oprávněného

Kdo řeší Vaši exekuci
Jak zaplatit exekuci
Zaplatil jsem, co dál?

Kdo řeší Vaši exekuci

Nepožadujte osobní kontakt se soudním exekutorem; soudní exekutor jednotlivé případy nezná ani nevyřizuje. Vyřizování exekučních případů je v kompetenci příslušných zaměstnanců exekutorského úřadu.

Při telefonické, písemné i osobní komunikaci dodržujte zásady slušného chování.

Hovor může být nahráván, proto upozorňujeme, že v případě verbálního útoku či výhružek bude telefonní hovor neprodleně ukončen a věc bude postoupena orgánům činným v trestním řízení.

Osoby, které se budou chovat hrubě či urážlivě a osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek budou vykázány z prostor exekutorského úřadu a věc bude postoupena orgánům činným v trestním řízení.

Jak zaplatit exekuci

Máte-li dostatek finančních prostředků, uhraďte dle níže uvedených možností způsobů plateb svůj dluh včetně příslušenství a nákladů exekuce.

V případě, že nemáte k dispozici dostatek finančních prostředků, snažte se dohodnout na přijatelné formě splátek zde.

1) bankovním převodem
Dlužníci věřitele Vodafone Czech Republic, a.s. mohou svůj dluh zaplatit na číslo bankovního účtu vedeného u Raiffeisenbank a.s.: 5011020560/5500.
Dlužníci ostatních věřitelů mohou svůj dluh zaplatit na číslo bankovního účtu  vedeného u Raiffeisenbank a.s.: 5011020544/5500.

Variabilní symbol: toto číslo je uvedeno na všech exekučních příkazech a Výzvě k dobrovolnému splnění povinnosti, které jste již od našeho úřadu obdrželi. (např. sp. zn.: 061 EX 2563/06 je variabilní symbol 2062563: 2 + dvojčíslí za lomítkem 06 + č. exekuce), v případě, že si nebudete jisti variabilním symbolem, doplňujte textovou informaci o jméno a datum narození.

2) složením na bankovní účet
Dlužníci věřitele Vodafone Czech Republic, a.s. mohou svůj dluh zaplatit na číslo bankovního účtu vedeného u Raiffeisenbank a.s.: 5011020560/5500.
Dlužníci ostatních věřitelů mohou svůj dluh zaplatit na číslo bankovního účtu  vedeného u Raiffeisenbank a.s.: 5011020544/5500.

Variabilní symbol: toto číslo je uvedeno na všech exekučních příkazech a Výzvě k dobrovolnému splnění povinnosti, které jste již od našeho úřadu obdrželi. (např. sp. zn.: 061 EX 2563/06 je variabilní symbol 2062563: 2 + dvojčíslí za lomítkem 06 + č. exekuce), v případě, že si nebudete jisti variabilním symbolem, doplňujte textovou informaci o jméno a datum narození.

Seznam poboček Raiffeisenbank a.s. naleznete zde.

3) poštovní poukázkou
Veškeré informace o platbách poštovní poukázkou podají pobočky České pošty s.p.

POZOR! Při vyplňování adresáta (příjemce) peněz uvádějte vždy adresu Exekutorský úřad Praha 10, U Stanice 11/4, 162 00 Praha 6.

Variabilní symbol: toto číslo je uvedeno na všech exekučních příkazech a Výzvě k dobrovolnému splnění povinnosti, které jste již od našeho úřadu obdrželi. (např. sp. zn.: 061 EX 2563/06 je variabilní symbol 2062563: 2 + dvojčíslí za lomítkem 06 + č. exekuce), v případě, že si nebudete jisti variabilním symbolem, doplňujte textovou informaci o jméno a datum narození

nebo je možné částku zaslat přímo na adresu úřadu:
Exekutorský úřad Praha 10, U Stanice 11/4, 162 00 Praha 6.

4) hotově na Exekutorském úřadě
Hotovostní platby též přijímáme v úředních hodinách v pokladně úřadu na adrese: Exekutorský úřad Praha 10, U Stanice 11/4, 162 00 Praha 6.

Zaplatil jsem, co dál?

Provedení platby nemusíte úřadu nijak oznamovat.

Pokud jste se drželi pokynů pro zaplacení dluhu a platbu označili správným variabilním symbolem, dojde k jejímu automatickému spárování s exekucí vymáhanou pohledávkou.

Po celkové úhradě dluhu, příslušenství a nákladů exekuce bude banka (příp. plátce mzdy, důchodu apod.) automaticky požádána o uvolnění zablokovaných účtů, mzdy apod. Operace může trvat několik dní, není zapotřebí toto urgovat!

Poznámku v katastru nemovitostí o nařízené exekuci je možné vymazat teprve při současném splnění těchto podmínek:

  • celková úhrada dluhu, příslušenství a nákladů exekuce
  • vyznačení doložky právní moci na Usnesení o nařízení exekuce, resp. pověření k provedení exekuce. U exekučních řízení, nařízených do 31.12.2012, právní moc vyznačuje soud, který nařídil exekuci, přičemž toto může trvat i několik měsíců. Případné urgence proto směřujte přímo na tento soud!
  • nabytí právní moci Příkazu k úhradě nákladů exekuce

Aktualizace:   04.04.2022 15:20:57    Valid XHTML 1.0 Transitional NAVRCHOLU.cz TOPLIST.cz ú d   © 2007 BG & Exekutorský úřad Praha 10