EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10
Mgr. Jan PEKÁREK, soudní exekutor

Odměna

  Soudní exekutor a exekutorský úřad poskytuje ve smyslu ustanovení zákona č. 120/2001 Sb. (exekučního řádu) placené služby právnickým i fyzickým osobám. Odměna exekutora je stanovena zákonem a prováděcí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti buď jako smluvní nebo jako tarifní. K této odměně je nutné připočítat hotové výdaje exekutora a náhradu za ztrátu času. Veškeré náklady exekuce (včetně účelně vynaložených nákladů oprávněného) hradí povinný (od oprávněného může exekutor požadovat pouze přiměřenou zálohu na náklady exekuce).

1) Základem pro určeni odměny za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky je výše exekutorem vymoženého plnění a činí:
           - 15% do 3 mil. Kč základu, nejméně však 3.000,- Kč,
           - 10% z přebývající částky do 40 mil. Kč základu,
           - 5% z přebývající částky do 50 mil. Kč základu,
           - 1% z přebývající částky do 250 mil. Kč základu.

Vymožení částky převyšující 250, 000. 000,- Kč se pro výpočet odměny exekutora do základu nezapočítává.

Za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost, jejichž vyklizení ukládá exekuční titul, činí odměna exekutora 10.000,- Kč.

Zanikne-li pověření exekutora k provedení exekuce rozhodnutím o zastavení exekuce, činí odměna exekutora, jehož pověření zaniklo, 3.000,- Kč po vyúčtování účelně vynaložených nákladů. Výši zálohy na náklady exekuce a lhůtu k její úhradě určuje exekutor. Záloha činí maximálně 50% odměny za prováděnou exekuci na zaplacení peněžité částky a 50% odměny pro ostatní druhy exekucí.

2) Exekutorovi náleží v souvislosti s exekuční a další činností náhrada účelně vynaložených hotových výdajů. Tato náhrada zahrnuje soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, místní přepravné, úhrady osobám provádějící přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady na vložení a získání dat z centrálních informačních systémů. Náhrada za promeškaný čas činí 50,- Kč za každou započatou čtvrthodinu.

3) Odměna za přijetí věci (peníze, listiny, jiné movité věci) do úschovy je závislá na její hodnotě a činí:
           1,2% z prvních 100 tisíc Kč, nejméně 1.000,- Kč,
           0,6% z přebývající částky do 500 tisíc Kč,
           0,4% z přebývající částky do l mil. Kč,
           0,2% z přebývající částky do 10 mil. Kč,
           0,1% z přebývající částky do 30 mil. Kč.

Částka nad 30 mil. Kč se do základu pro výpočet odměny nezapočítává.

 

Aktualizace:   03.05.2018 11:36:39    Valid XHTML 1.0 Transitional NAVRCHOLU.cz TOPLIST.cz ú d   © 2007 BG & Exekutorský úřad Praha 10