EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10
Mgr. Jan PEKÁREK, soudní exekutor

Exekutorské zápisy

  V rámci další činnosti je soudní exekutor oprávněn sepsat na žádost exekutorský zápis a to jednak:

a) o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Jinými slovy, jedná se o zápis o dohodě, kterou se dlužník zaváže splnit pohledávku věřitele a v případě, že nedodrží závazky z takového zápisu vyplývající, souhlasí s tím, aby byla vůči jeho osobě nařízena a provedena exekuce bez nalézacího řízení (řízení před soudem). Věřitel má právo si tak preventivně zajistit, aby jeho pohledávka v případě nesplnění byla exekučním titulem. Ušetří tak čas i peníze za zdlouhavé soudní řízení a náklady právního zastoupení. Zde je třeba zdůraznit, že exekutor, který zápis sepsal jej může v rámci exekučního řízení také vymáhat. Kontaktujte náš úřad a dohodněte si konkrétní datum pro sepis takového zápisu.

b) o osvědčení skutkového děje a stavu věcí (např. splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, příp. skutkový děj, který se udál v přítomnosti exekutora)

Odměna za sepis exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti činí:

-         2,0%  z prvních 100 tisíc Kč, nejméně však 800,- Kč                                       -         1,2%  z přebývající částky až do 500 tisíc Kč                                                 -         0,6%  z přebývající částky až do 1 mil. Kč                                                      -         0,3%  z přebývající částky až do 20 mil. Kč                                                    -         0,1%  z přebývající částky až do 30 mil. Kč                                                    -         0,05%  z přebývající částky do 100 mil. Kč                                                     -         částka nad 100 mil. Kč se do základu pro výpočet odměny nezapočítává

  

Aktualizace:   12.12.2014 15:50:04    Valid XHTML 1.0 Transitional NAVRCHOLU.cz TOPLIST.cz ú d   © 2007 BG & Exekutorský úřad Praha 10